Ohrid je grad u Severnoj Makedoniji, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera i središte istoimene opštine. Ohridska opština se sastoji od grada Ohrida i još 28 sela koji zajedno imaju oko 55.000 stanovnika. Ohrid se spominje već u 3. veku p. n. e. Antički se zvao Lihnidos, a jezero Lihnidsko, što znači Belo Jezero.

 

TERMIN PUTOVANJA:

CENA ARAZMANA:

 

Cena aranžmana obuhvata:

  • Organizovan prevoz turističkim autobusom
  • Dva nocenja sa doruckom u privatnim vilama na Ohridu, smestaj u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama sa kupatilom
  • Troškove organizacije i realizacije putovanja
  • Razgledanje Ohrida

Cena aranžmana ne obuhvata:

  • Individualne troškove putnika
  • Putno zdravstveno osiguranje
  • Fakultativni izlet Sv. Naum 10€
  • Vožnja brodićem- 7 €
  • Organizovana večera sa uzivo muzikom

 

Način plaćanja: 30% prilikom rezervacije,ostatak najkasnije 5 dana  pre  polaska.

Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izletapredviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta- putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 50.

U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najmanje 5 dana pre polaska.

Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje,zavisno od uslova na putu.

Za ovo putovanje potrebna je nova biometrijska lična karta , sa rokom važenja najmanje 3 meseca od dana povratka sa putovanja.Za maloletna lica potreban je pasoš.

Za maloletna lica koja ne putuju sa roditeljima,potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara. Ukoliko putuje sa jednim roditeljem,potrebna je saglasnost drugog roditelja.

 

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Ovaj program predstavlja ujedno I predugovorno obaveštenje.

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja Miki & Miki Travel

OTP br, 31/2022 od 22.03.23

 

PROGRAM PUTOVANJA:

DAN 1.
15.09.23 Planiran polazak za Ohrid u ranim jutarnjim časovima oko 04:00h, sa parkinga ispred DIS-a. Dolazak u Ohrid u prepodnevnim časovima. Smeštaj u apartmane. Nakon kraćeg odmora polazimo u obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča (spomenik ohridskim prosvetiteljima Klimentu i Naumu, manufaktura papira, crkva Sv. Sofije, tvrđava cara Samuila iz 10. Veka, odakle se pruža predivan pogled na samo jezero i grad, crkva Sv. Bogorodice Perivlepte, Rimski teatar, crkva Sv. Jovan Kaneo iz 13. Veka.
Mesto okupljanja grupe je Trg pored pristaništa, ispred spomenika Sv. Klimenta. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 2.
16.09.23 Dorucak. Slobodno vreme ili fakultativno polazak oko 10h za Sv. Naum I Biljanine izvore. Na pola puta do manastira sv.Nauma nalazi se muzej na vodi. Ovaj muzej je deo rekonstruisanog praistorijskog naselja, sojenice pretvorene u lep i unikatan muzej na vodi koji prikazuju način života žitelja ovog naselja 1200. godine pre naše ere. Nakon obilaska muzeja odlazak do manastira koji je posvećen Sv. Naumu, učeniku Ćirila i Metodija koji ga je i sam izgradio 900. God. Manastir se nalazi na južnoj strani jezera na izvorima Crnog Drima 30-ak km od grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u smeštaj. Noćenje.

DAN 3.
17.09.23 Dorucak. Napuštanje apartmana. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima je predvidjen polazak za Niš. Kraj programa.